Zapraszamy placówki/firmy/instytucje  do udziału w programie stażowym w ramach projektu pn.: „OPERACJA – STAŻ!”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, pn.: „OPERACJA – STAŻ!” o numerze POWR.03.01.00-00-S074/17, zaprasza instytucje z obszaru tzw. turystyki prozdrowotnej do organizacji miejsc stażowych dla 65 studentów/ek III roku I stopnia kierunków:  pielęgniarstwo (30 studentów/ek), położnictwo (15 studentów/ek) fizjoterapia (20 studentów/ek).

Staże przewidziane w Projekcie trwają przez okres 16 tygodni, z preferowanym terminem realizacji w okresie wakacyjnym od lipca do października b.r. (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odbycie stażu w innym terminie). Wymiar stażu obejmuje realizację 368 godzin w okresie 16 tygodni, w tym 23 godzin w każdym tygodniu.

Za przebyty staż Stażyście przysługuje stypendium wypłacane z budżetu Projektu. Instytucja przyjmująca na staż otrzymuje zaś refundację kosztów wynagrodzenia Opiekuna Stażysty oraz refundację kosztów materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji programu stażowego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie wypełnionego Formularza na adres mailowy: mzawer@interia.pl  lub złożenia w Biurze Projektu do dnia 11.06.2018 r.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z pozyskaniem wskazanej liczby stażystów. Ostateczną decyzje podejmuje student/ka zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami.

Poniżej zamieszamy projekt Umowy trójstronnej o organizację stażu oraz Regulamin Projektu – do wglądu.

Do pobrania:

Regulamin Projektu Operacja- Staż

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy – Realizator Stażu

Informacja o naborze dla Realizatora Stażu

Umowa trójstronna dotycząca realizacji staży

Dziennik stażu

Lista placówek wybranych do projektu

Oświadczenie ZUS Stażysty

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów komunikacji miejskiej

Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania

W razie pytań proszę o kontakt:

Elżbieta Zawierucha (Kierownik Projektu), tel. 537 416 805, e-mail: mzawer@interia.pl