W związku z wejściem w życiem Zarządzenia Rektora UJK nr 21/2016 z dn. 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 115/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionego Zarządzeniem nr 5/2013 z dn. 13 lutego 2013 r. i Zarządzeniem  nr 35/2015 z dn. 6 maja 2015 r. dotyczącego parametryzacji działalności naukowej uczestników studiów doktoranckich prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi przepisami.

W myśl zarządzenia, o którym mowa, doktoranci mogą uzupełnić swój dorobek naukowy za okres od 11 czerwca do 30 września roku akademickiego, którego dotyczą, poprzez swój indywidualny profil w module Dorobek Naukowy.XP w ramach aplikacji Wirtualna Uczelnia,  w terminie od 26 czerwca do 30 września każdego roku. Zatwierdzenie parametryzacji uzupełniającej następuje do dnia 7 października każdego roku kalendarzowego.

Obowiązujący dotychczas termin  parametryzacji osiągnięć naukowych (do dn. 10 czerwca każdego roku) zostaje nadal utrzymany jako obligatoryjny.

Termin, o którym mowa w Zarządzeniu Rektora UJK nr 21/2016, jest terminem dodatkowym – uzupełniającym, przeznaczonym dla osób, które powiększyły swój dorobek naukowy po dn. 10 czerwca danego roku akademickiego i tylko dla osiągnięć uzyskanych po tym dniu.

Niedopuszczalne jest parametryzowanie całego dorobku naukowego uzyskanego w danym roku akademickim  w terminie parametryzacji uzupełniającej.

Pełna treść Zarządzenia nr 21/2016 dostępna tutaj:

http://www.ujk.edu.pl/bip/files/zarzadzenia-2016/Zarzadzenie021_2016.pdf