Aktualności

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów*. Regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. i zastąpi dotychczasowy Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Regulamin przyznawania miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

UWAGA !

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ
W TERMINACH, KTÓRE NIEZŁOCZNIE OD MOMENTU PODJĘCIA DECYZJI, ZOSTANĄ PODANE W ODRĘBNYCH OGŁOSZENIACH DOSTĘPNYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW  

 

Niezłożenie wniosku w terminie porządkowym określonym powyżej, może skutkować odmową przyznania świadczenia, nawet w przypadku spełnienia kryteriów do jego przyznania.

 

Doktoranci II roku i wyższych lat mogą otrzymać świadczenia na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów, który stosuje się odpowiednio do doktorantów.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY – wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Czytaj dalej ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

UWAGA STUDENCI!

W dniu 21.12.2018r DZIEKANAT WLiNoZ czynny do godz. 13:00. W dniach 22.12.2018r.-01.01.2019r. NIECZYNNE

Wydawanie decyzji stypendialnych

DECYZJE STYPENDIALNE będą wydawane w dniach 6-9 listopada 2018 w pokoju 3/7 w godzinach pracy Dziekanatu spraw socjalnych i płatności

za okazaniem legitymacji studenckiej.

Wypłata stypendium może nastąpić WYŁĄCZNIE po odebraniu decyzji osobiście przez studenta.

UWAGA STUDENCI

W dniu 06.09.2018 r. Dziekanat spraw socjalnych i płatności będzie nieczynny z powodu szkolenia pracowników.

Dziekanat spraw socjalnych i płatności – GRUDZIEŃ 2016 !!

W dniach 23 – 30.12.2016 roku Dziekanat spraw socjalnych i płatności będzie nieczynny z powodu urlopu (Zarządzenie Rektora nr 10/2016).

W związku z tym wszelkie sprawy załatwiane będą najpóźniej do  22.12.2016 roku.
Ponownie zapraszamy studentów od 03.01.2017 roku.

Decyzje stypendialne – termin listopadowy

Studenci, którzy złożyli dokumenty o stypendium socjalne w miesiącu listopadzie 2016 proszeni są o OSOBISTY odbiór decyzji w terminie 6-16.12.2016.
Decyzje wydawane będą za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.

Jednocześnie przypominamy, że kolejny termin składania dokumentów upływa 17.12.2016 (termin grudniowy).

UWAGA STUDENCI !!

OD DNIA 15.11.2016 R. DO 19.11.2016 R. BĘDĄ WYDAWANE DECYZJE STYPENDIALNE (socjalne oraz rektorskie).

Decyzje będą wydawane osobiście każdemu studentowi po okazaniu ważnej legitymacji.
Warunkiem wypłaty przysługującego stypendium w miesiącu listopadzie jest odbiór decyzji w w/w terminie (termin nieprzekraczalny).

Studenci odbierający decyzje dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów proszeni są o złożenie załącznika nr 0 oraz konta bankowego na załączniku nr 22 (jeśli wcześniej nie zostało złożone)- dostępnego na stronie WLiNoZ w zakładce: sprawy socjalne i płatności/pliki do pobrania.

UWAGA studenci

Dziekanat Spraw Socjalnych i Płatności jest otwarty:

dla studentów stacjonarnych: wtorek – piątek    9.30 – 14.30
dla studentów niestacjonarnych: piątek  15.30 – 18.00sobota   8.00 – 13.00

W poniedziałek NIECZYNNE – trwa wewnętrzna praca Dziekanatu!

Dni dyżurów:

23-24.09.2016                  20-21.01.2017                12-13.05.2017
30.09-01.10.2016             27-28.01.2017                02-03.06.2017
07-08.10.2016                  03-04.02.2017                09-10.06.2017
14-15.10.2016                  10-11.02.2017
28-29.10.2016                  03-04.03.2017
18-19.11.2016                  10-11.03.2017
25-26.11.2016                  31.03-01.04.2017
09-10.12.2016                  07.08.04.2017
16-17.12.2016                  05-06.05.2017

STYPENDIA 2015/2016

Praca Dziekanatu spraw socjalnych i płatności (pok. 3/8)
w okresie wakacyjnym:

01.07 – 05.08.2016  od wtorku do piątku w godz. 9.30-14.30
08.08 – 31.08.2016  NIECZYNNE !! (przerwa urlopowa)

Dyżury w pokoju 3/8 (Dziekanat spraw socjalnych i płatności) w miesiącu czerwcu:

10.06.2016 (piątek) – do godz. 18
11.06.2016 (sobota) – godz. 8-13
17.06.2016 (piątek) – do godz. 18
18.06.2016 (sobota) – godz. 8-13
Od wtorku do piątku poza dyżurem godziny przyjęć studentów od 9.30 do 14.30.
Podczas dyżuru będzie także możliwość podbicia kart obiegowych.

Informujemy, że w dniach 27 i 28 maja 2016 Dziekanat spraw socjalnych i płatności będzie nieczynny.

UWAGA STUDENCI !!
Od dnia 23 maja 2016 Dziekanat spraw socjalnych i płatności zostaje przeniesiony do pokoju 3/8 na III piętrze.


Decyzje o stypendium Rektora na lipiec 2016

Informujemy, że są już do odebrania decyzje o stypendium Rektora na miesiąc lipiec 2016.
Są one wydawane w godzinach pracy Dziekanatu. Warunkiem wypłaty jest OSOBISTY odbiór decyzji, po okazaniu legitymacji studenckiej.

Stypendia na rok akademicki 2015/2016

Terminy składania dokumentów:

 • do stypendium SOCJALNEGO:        15.09.2015 do 03.10.2015
 • do stypendium REKTORSKIEGO:     06.10.2015 do 15.10.2015

Kolejne terminy składania dokumentów o stypendium SOCJALNE:

23-30.10.2015 – termin październikowy
17-28.11.2015 – termin listopadowy
01-12.12.2015 – termin grudniowy
07-16.01.2016 – termin styczniowy
09-20.02.2016 – termin lutowy + wnioski na semestr letni
04-12.03.2016 – termin marcowy
01-09.04.2016 – termin kwietniowy
04-14.05.2016 – termin majowy
07-18.06.2016 – termin czerwcowy

!! Ważne informacje !!

DECYZJE STYPENDIALNE

Od dnia 1.03.2016 do dnia 11.03.2016, w godzinach pracy Dziekanatu, będą wydawane decyzje o stypendium na semestr letni osobom, które złożyły stosowne oświadczenie.

Odbiór decyzji będzie możliwy wyłącznie osobiście, za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.

Studenci, którzy złożyli komplet dokumentów o stypendium SOCJALNE w pierwszym terminie mogą już zgłaszać się po odbiór decyzji do pok. 1/12B w godzinach pracy Dziekanatu.
Decyzje wydawane będą za okazaniem legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.
Warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie decyzji do dnia 30.10.2015

Kompletne dokumenty należy składać w godzinach pracy Dziekanatu, OSOBIŚCIE.
Wniosek o stypendium Rektora musi być wypełniony komputerowo.
Powyższe terminy są NIEPRZEKRACZALNE!

W roku akademickim 2015/2016 traci moc Zarządzenie Rektora Nr 61/2014. Obowiązującym zarządzeniem, dotyczącym pomocy materialnej dla studentów, jest Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 14.09.2015 oraz Regulamin pomocy materialnej.

PODSTAWOWE DOKUMENTY STYPENDIALNE*

Każdy dorosły członek rodziny składa:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok bazowy (lub załącznik nr 9)
 • Zaświadczenie z ZUS o składce zdrowotnej za rok bazowy (lub załącznik nr 8)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 10
 • Zaświadczenie z gminy o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego w roku bazowym (lub załącznik nr 14)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 11

Student dodatkowo składa:

 • Wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr 2
 • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – załącznik nr 1
 • Oświadczenie o nr konta bankowego – załącznik nr 22
 • Zaświadczenia ze szkół rodzeństwa uczącego się lub akty urodzenia (oryginały wraz z kopiami), jeśli rodzeństwo nie jest jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym

Jeśli rodzina jest niepełna, należy poświadczyć ten stan:

 • Aktem zgonu członka rodziny (oryginał wraz z kopią)
 • Wyrokiem sądowym i alimentacyjnym (oryginał wraz z kopią)
 • Zaświadczeniem z policji o zaginięciu

* Dopiero na podstawie w/w dokumentów oraz rozmowy ze studentem pracownik Dziekanatu jest w stanie określić, jakie jeszcze zaświadczenia i załączniki dodatkowo mogą być potrzebne.

W przypadku składania załączników zamiast zaświadczeń muszą one być wypełnione w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości, zgodnie ze stanem faktycznym, podpisane przez osobę składającą dane oświadczenie woli.

UWAGA!!!! WSZYSTKIE WYMAGANE DRUKI NALEŻY POBIERAĆ WYŁĄCZNIE ZE STRONY Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

=====================================================================

STYPENDIUM SOCJALNE I SOCJALNE ZWIĘKSZONE NA SEMESTR LETNI 2015/2016

Termin składania:        09-20.02.2016
Terminy kolejne:

04-12.03.2016 – termin marcowy
01-09.04.2016 – termin kwietniowy
04-14.05.2016 – termin majowy

Dokumenty do złożenia:

 1. osoby, które składały na semestr zimowy:

a/ sytuacja nie uległa zmianie w stosunku do dokumentów złożonych na semestr zimowy – składają oświadczenie na załączniku nr 26
b/ sytuacja uległa zmianie w stosunku do dokumentów złożonych na semestr zimowy – składają oświadczenie na załączniku nr 26 + wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (załącznik nr 7) wraz z kompletem dokumentów poświadczających zmianę

2.  osoby, które nie składały na semestr zimowy – komplet dokumentów

Wszelkie zmiany w dochodach i składzie rodziny w trakcie trwania semestru studenci mają obowiązek zgłosić w terminie 14 dni od daty powstania zmiany!

UWAGA! Dokumenty dotyczące przyznawania pomocy materialnej należy składać w Dziekanacie osobiście !!!

Wnioski przysyłane pocztą nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną