Regulamin pracowni Histologii

REGULAMIN DYDAKTYCZNY
2018-2019

Przedmiot: Histologia z embriologią. KIERUNEK LEKARSKI

 1.  Regulamin zajęć dydaktycznych w Zakładzie Histologii jest zgodny z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
 2. Obecność studentów jest obowiązkowa na wszystkich ćwiczeniach i wykładach. Nieobecności usprawiedliwiane są jedynie na podstawie oficjalnych zaświadczeń (lekarz, Dziekan, stosowne władze).
 3. Preparaty histologiczne zawierają ludzki materiał tkankowy. Studenci zobowiązani są do zachowania należytego szacunku i właściwej ostrożności przy posługiwaniu się preparatami podczas ćwiczeń.
 4. Studenci zobowiązani są do uczestnictwa na zajęciach w grupach, do których     są przydzieleni.
 5. Wymagane jest punktualne przybycie na zajęcia i przygotowanie zgodnie z podanym harmonogramem.
 6. Zaliczenie ćwiczeń student uzyskuje jeżeli:
  1. – udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytania, z wyznaczonego na ćwiczenie zakresu materiału
  2. właściwie wykona i opisze rysunki obserwowanych na preparatach mikroskopowych struktur
  3.  w przypadku braku prawidłowych rysunków z bieżących zajęć, obecność studenta na zajęciach może być unieważniona
  4. dwukrotne nieprzygotowanie do ćwiczeń lub dwa niezaliczone laboratoria, w wyniku niewłaściwego wykonania lub opisania rysunków skutkują oceną niedostateczną w pierwszym terminie kolokwium.
 7. Nieobecności:
  1. student, który opuścił zajęcia (ćwiczenia lub laboratoria) ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszym ćwiczeniu, w którym uczestniczy po okresie nieobecności.
  2. zajęcia opuszczone z przyczyn usprawiedliwionych muszą być zaliczone a formę zaliczenia ustala asystent.
  3. dopuszcza się dwie nieobecności usprawiedliwione w semestrze. Większa liczba nieobecności usprawiedliwionych skutkuje zaliczeniem części teoretycznej i praktycznej materiału z danego semestru, które odbędzie się w ostatnim tygodniu danego semestru.
  4. dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną w ciągu roku, która jest równoznaczna z niezaliczeniem ćwiczenia.
 8. Forma i warunki zaliczenia kolokwium:
  1.  kolokwium składa się z pisemnej części teoretycznej i części praktycznej. Na części pisemnej student udziela odpowiedzi na pytania z materiału przekazanego na wykładach, ćwiczeniach i seminariach. Na części praktycznej student rozpoznaje 3 preparaty z 5.
  2. studentowi, który nie zaliczył kolokwium przysługuje jeden termin poprawkowy.
  3. kolokwium poprawkowe odbywa się w ostatnim tygodniu dydaktycznym w semestrze.  W wyjątkowych sytuacjach Kierownik Zakładu decyduje o dodatkowej możliwości zaliczenia przedmiotu.
  4. niezgłoszenie się na kolokwium w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej.
  5. usprawiedliwienie powinno być złożone u asystenta najpóźniej pierwszego dnia po zakończonym zwolnieniu. Usprawiedliwieniem może być zwolnienie lekarskie, bądź poświadczone przez Dziekana oświadczenia o zaistniałym wypadku losowym. W wyjątkowych sytuacjach decyzję podejmie asystent. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej asystent ustala nowy termin kolokwium.
 9. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
  1. warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów i wszystkich nieobecności usprawiedliwionych
  2. przedmiot rozliczany jest po dwóch semestrach, egzaminem końcowym, który składa się  z części praktycznej i teoretycznej.
  3. część praktyczna polega na rozpoznaniu preparatów histologicznych. Należy rozpoznać 7 na 10 preparatów.
  4. część teoretyczna ma formę testową (test wyboru).
  5. ocena niedostateczna z części praktycznej jest jednoznaczna z oceną niedostateczną z całości egzaminu końcowego.
  6. niezgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej i powoduje utratę pierwszego terminu egzaminu.
  7. usprawiedliwienie powinno być złożone najpóźniej w dniu egzaminu, a w wyjątkowych przypadkach w ciągu 7 dni po terminie egzaminu. Usprawiedliwieniem może być zwolnienie lekarskie, bądź poświadczone przez Dziekana oświadczenie o zaistniałym wypadku losowym.
 10. Inne:
  1. za szkody powstałe podczas zajęć z winy studenta odpowiada finansowo student.

prof. UJK dr hab. Aleksander Szczurkowski