Regulamin pracowni anatomii

Regulamin zajęć i warunków uzyskiwania zaliczeń z anatomii dla studentów medycyny w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Funkcjonalnej, Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach w roku akademickim 2016/2017

 

 1. Zajęcia z anatomii obejmują wykłady, ćwiczenia i seminaria.
 2. Zajęcia z anatomii kończą się zaliczeniem z oceną w semestrze zimowym i letnim oraz egzaminem w semestrze letnim.
 3. Ćwiczenia z anatomii odbywają się w grupach zgodnie z harmonogramem zajęć podanym na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych.
 4. Uczestnictwo we wszystkich formach zajęć jest obowiązkowe i kontrolowane.
 5. Podczas pierwszego ćwiczenia studenci zapoznają się z organizacją zajęć, regulaminem Zakładu Anatomii, zasadami BHP oraz warunkami, jakie należy spełnić, aby uzyskać zaliczenie przedmiotu.
 6. Studenci przebywający na terenie Zakładu Anatomii muszą posiadać biały fartuch i obuwie na zmianę.
 7. Studenci przystępujący do ćwiczeń zobowiązani są do opanowania przewidzianych programem wiadomości wg harmonogramu podanego na każdy semestr. Podczas ćwiczeń sprawdzane jest przygotowanie do zajęć z zagadnień dotyczących materiału teoretycznego obowiązującego w danym cyklu tematycznym.
 8. Każde ćwiczenie musi być zaliczone. Brak zaliczenia skutkuje poprawą na następnych zajęciach.
 9. Na zakończenie każdego cyklu ćwiczeniowego przeprowadzane jest zaliczenie zbiorcze (kolokwium) dotyczące całego cyklu.
 10. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest równoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej.
 11. Zgodnie z planem zajęć, poprawa niezaliczonych kolokwiów częściowych z I terminu z całego semestru odbywa się na ostatnich zajęciach (II termin).
 12. Warunkiem zaliczenia semestru I (zimowego) i semestru II (letniego) jest zaliczenie wszystkich kolokwiów częściowych. Ocena końcowa semestralna jest średnią z kolokwiów cząstkowych.
 13. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu w obydwu semestrach.
 14. Kolokwia cząstkowe prowadzone są wg. następujących zasad:
 1. część praktyczna do rozpoznania 10 szpilek bądź preparatów : 1 preparat – 1,5 min.
  • poprawna nazwa polska, łacińska i angielska 3 p.
  • poprawna nazwa polska i łacińska 2 p.
  • poprawna nazwa polska i angielska 2 p.
  • poprawna nazwa polska 1 p.
  • poprawna nazwa łacińska 1 p.
  • poprawna nazwa angielska 1 p.
  • niepoprawna nazwa 0 p.
 2. część teoretyczna: test wyboru, 30 pytań z 5 wariantami odpowiedzi lub test z uzupełnianiem odpowiedzi (każda poprawna odpowiedź = 1p, odpowiedź błędna =0p); czas – 1 min na pytanie
 3. część ustna – zagadnienia problemowe oraz z anatomii klinicznej, 6 pytań ocenianych w skali 0-5 pkt
 4. Do zaliczenia poszczególnych części wymagane jest uzyskanie minimum 60% pozytywnych odpowiedzi. Ocena końcowa semestralna jest średnią z kolokwiów cząstkowych.
 5. Na ocenę:dst wymagane jest 60-69% punktów możliwych do uzyskania
  • + dst wymagane jest 70-79% punktów możliwych do uzyskania
  • db wymagane jest 80-89% punktów możliwych do uzyskania
  • + db wymagane jest 90-95% punktów możliwych do uzyskania
  • bdb wymagane jest 96-100% punktów możliwych do uzyskania.
 1. Wymogi egzaminacyjne podane są w karcie przedmiotu.
 2. Wszystkie informacje dotyczące programu, organizacji planu zajęć podawane są do wiadomości Studentów na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK.