Regulamin badań statutowych

REGULAMIN WNIOSKOWANIA, PODZIAŁU I ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady wnioskowania, rozliczania oraz podziału środków finansowych przyznawanych Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w oparciu o następujące dokumenty prawne oraz wewnętrzny akt normatywny

 1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 615),
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej z dnia 5 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 218, poz. 1438),
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr  130, poz. 753),
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 130, poz. 753),
 5. Zarządzenie nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych na działalność statutową.

Finansowanie działalności statutowej

§ 2

Finansowanie działalności statutowej obejmuje zadania ujęte w planie rzeczowo – finansowym  Uczelni i obejmuje:

 1. 1) utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej, w tym:
  • działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe,
  • utrzymanie infrastruktury badawczej,
  • koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej,
  • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań,
  • współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań,
  • działalność podstawową jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki,
  • koszty restrukturyzacji podstawowych jednostek naukowych
 2. utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego,
 3. utrzymanie i poszerzanie naukowych baz danych.

Tryb składania i oceny wniosków o finansowanie działalności statutowej

§ 3

Nauczyciel akademicki, dla którego Uniwersytet Jana Kochanowskiego stanowi podstawowe miejsce pracy składa wniosek o finansowanie projektu ze środków na działalność statutową w formie papierowej oraz elektronicznej załączniki nr 1 Zarządzenia 25/2013 Rektora UJK – działalność podmiotowa, załącznik nr 5 Zarządzenia 25/2013 Rektora UJK – wstępna kalkulacja kosztów na realizację zadania badawczego nie obejmująca zakupu aparatury badawczej o wartości powyżej 3500 zł, załącznik nr 6 Zarządzenia 25/2013 Rektora UJK – wstępna kalkulacja kosztów na realizację zadania badawczego obejmująca zakup aparatury badawczej o wartości powyżej 3500 zł, załącznik nr 7 Zarządzenia 25/2013 Rektora UJK – kalkulacja kosztów przedłużenia realizacji projektu badawczego), Dziekanowi w terminie do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.

§ 4

Wniosek o finansowanie projektu badawczego ze środków na działalność statutową powinien obejmować cały okres realizacji projektu nie dłuższy niż cztery lata. W uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika projektu badawczego, po pozytywnej opinii Dziekana Prorektor może przedłużyć okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż o kolejne dwa lata.

§ 5

 Wniosek powinien zawierać:

 1. okres realizacji projektu badawczego,
 2. plan zadaniowo-finansowy realizacji projektu badawczego,
 3. opis projektu badawczego,
 4. kalkulację kosztów realizacji projektu badawczego z podziałem na poszczególne lata obejmujące jego realizację,
 5. spodziewany efekt końcowy po realizacji projektu badawczego,
 6. opinię kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 6

Nauczyciel akademicki może kierować tylko jednym projektem badawczym realizowanym w danym okresie badawczym.

§ 7

Oceny wniosków dokonuje Wydziałowa Komisja powołana przez Dziekana. Ocenie merytorycznej podlegają wnioski spełniające wymogi formalne. Po dokonaniu oceny końcowej Komisja rekomenduje wnioski do finansowania oraz określa wysokość środków finansowych rekomendowanych na realizację danego projektu badawczego. Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego wyznaczona informuje osoby składające wnioski o decyzji w przedmiocie rekomendacji. W przypadku braku rekomendacji wniosku do finansowania osobie składającej wniosek przysługuje odwołanie do Prorektora, w terminie siedmiu dni. Odwołanie winno być w formie pisemnej. Decyzja Prorektora o rekomendowaniu wniosku do finansowania jest ostateczna.

Podział przyznanej dotacji na działalność statutową

 § 8 

Po otrzymaniu decyzji MNiSW o wysokości dotacji przyznanych na działalność statutową Komisja dokonuje podziału środków finansowych na rekomendowane oraz już realizowane projekty badawcze w terminie 30 dni od otrzymania decyzji.

§ 9 

Komisja dokonuje podziału dotacji w oparciu o:

 1. liczbę punktów uzyskanych za merytoryczną ocenę wniosku,
 2. liczbę punktów uzyskanych za działalność naukową w roku poprzedzającym rok podziału dotacji:
  • stopień zaawansowania prac związanych z uzyskaniem tytułu profesora
  • ilość publikacji
  • udział w konferencjach
 3. ocenę rocznego/końcowego sprawozdania z realizacji projektu badawczego:
  • wykorzystanie środków z roku poprzedniego
  • poprawność wykonywania prac

§ 10 

Środki niewykorzystane w roku poprzednim z projektów badawczych zakończonych zwiększają dotację roku bieżącego.

§ 11

Podział dotacji zatwierdza Prorektor na podstawie planu zadaniowo-finansowego wraz z wykazem projektów badawczych, przedstawionego przez przewodniczącego Komisji.

Zasady realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność  statutową

§ 12

Kierownik projektu badawczego otrzymuje od Uczelni, wystawione w Dziale Nauki, zlecenie/polecenie wykonania pracy badawczej. Po podpisaniu zlecenia/polecenia wykonania pracy badawczej kierownik przesyła jeden egzemplarz do Działu Nauki. Niepodpisanie przez kierownika projektu badawczego zlecenia/polecenia wykonania pracy badawczej uważa się za odstąpienie
od realizacji projektu.

§ 13

Kierownik projektu badawczego, otrzymujący środki finansowe na działalność statutową, jest zobowiązany do:

 1. prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymanych środków,
 2. przestrzegania przepisów obowiązującego prawa w szczególności ustawy o finansach publicznych,
 3. terminowej realizacji zadań zgodnie z przyjętym planem zadaniowo-finansowym  realizacji projektu badawczego oraz kalkulacją kosztów,
 4. składania sprawozdania z realizacji projektu badawczego we właściwym terminie.

Zasady rozliczania środków finansowych na działalność statutową

§ 14

Środki z dotacji na działalność statutową przyznane na realizację projektu badawczego należy wydatkować do 31 grudnia roku, na który zostały przyznane. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dziekana możliwe jest przedłużenie terminu wydatkowania i rozliczenia środków z dotacji statutowej przyznanych na realizację projektu badawczego, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia kolejnego roku. Kierownik projektu zobowiązany jest dostarczyć zgodę Dziekana w terminie siedmiu dni do Działu Nauki.

§ 15

W ramach środków z dotacji statutowej mogą być finansowane tylko koszty niezbędne do realizacji projektu badawczego w szczególności:

 1. zakup literatury naukowej,
 2. usługi obce: wykonanie analiz, kserokopii, tłumaczeń, digitalizacji, usługi pocztowe itp.,
 3. wyjazdy krajowe i zagraniczne związane z realizowanym projektem: udział w konferencjach naukowych, sympozjach, przeprowadzenie kwerendy, konsultacje naukowe, itp.,
 4. zakup aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu badawczego,
 5. zakup urządzeń technicznych i elektronicznych niezbędnych do realizacji projektu badawczego,
 6. zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, odczynniki,
 7. wydanie książki, opublikowanie artykułu lub referatu w czasopismach i recenzowanych materiałach konferencyjnych oraz raporty z badań, jako efekt prac prowadzonych w ramach działalności statutowej,
 8. zlecenie wykonania prac (w ramach usług obcych) instytucjom zewnętrznym oraz zakup aparatury, urządzeń i materiałów obywa się zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i procedurami obowiązującymi w Uczelni.

§ 16

Kierownik projektu badawczego zobowiązany jest w terminie do 15 lutego każdego roku kalendarzowego do przedłożenia właściwej Komisji sprawozdań rocznych lub sprawozdania końcowego z realizacji projektu badawczego stanowiącego załączniki nr 3 Zarządzenia 25/2013 Rektora UJK.

§ 17

Oceny sprawozdania rocznego lub końcowego z realizacji projektu badawczego dokonuje właściwa Komisja w terminie do 15 marca każdego kolejnego roku kalendarzowego. Ocenę sprawozdania rocznego lub końcowego dokonuje Komisja. Negatywna ocena sprawozdania wstrzymuje dalsze finansowanie.  Kierownikowi projektu przysługuje prawo odwołania – pisemne odwołanie kierownik projektu składa do Prorektora w terminie 7 dni od momentu uzyskania informacji o ocenie. Ocena sprawozdania dokonana przez Prorektora jest ostateczna.

§ 18

 Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Wydziału.