Sprawy socjalne i płatności

Dziekanat Spraw Socjalnych i Płatności jest otwarty:

dla studentów stacjonarnych:
wtorek – czwartek   9.30 – 14.00
piątek   10.00 – 15.00

dla studentów niestacjonarnych:
sobota   8.00 – 13.00

W poniedziałek NIECZYNNE – wewnętrzna praca Dziekanatu!

Dziekanat spraw socjalnych nieczynny w dniach 1.08.2019r.-23.08.2019r.


ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.


DECYZJE STYPENDIALNE będą wydawane w dniach 6-17 listopada 2018 w pokoju 3/7 w godzinach pracy Dziekanatu spraw socjalnych i płatności

za okazaniem legitymacji studenckiej.

Wypłata stypendium może nastąpić WYŁĄCZNIE po odebraniu decyzji osobiście przez studenta.


STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Obowiązującym zarządzeniem, dotyczącym pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2018/2019, jest Zarządzenie Rektora Nr 50/2018 z dnia 20.08.2018 wraz z Regulaminem pomocy materialnej.

Terminy składania dokumentów:

 • do stypendium SOCJALNEGO:   18.09.2018 do 06.10.2018
 • do stypendium REKTORSKIEGO:        06.10.2018 do 15.10.2018

Kolejne terminy składania dokumentów o stypendium SOCJALNE:

 • 20-31.10.2018 – II termin październikowy
 • 06-17.11.2018 – termin listopadowy
 • 04-15.12.2018 – termin grudniowy
 • 15-26.01.2019 – termin styczniowy
 • 05-16.02.2019 – termin lutowy
 • 05-16.03.2019 – termin marcowy
 • 02-13.04.2019 – termin kwietniowy
 • 07-18.05.2019 – termin majowy
 • 04-15.06.2019 – termin czerwcowy

Dni dyżurów dla studentów niestacjonarnych:

 • 06, 13, 20 i 27 października 2018
 • 10 i 17 listopada 2018
 • 8 i 15 grudnia 2018
 • 19 i 26 stycznia 2019
 • 09 i 16 lutego 2019
 • 09 i 16 marca 2019
 • 06 i 13 kwietnia 2019
 • 11 i 18 maja 2019
 • 08 i 15 czerwca 2019
 • 29.06.2019 i 06.07.2019 – DODATKOWE DYŻURY

!! WAŻNE INFORMACJE !!

 1. W roku akademickim 2018/2019 obowiązuje system elektronicznej rezerwacji terminu składania wniosków o stypendium SOCJALNE ; instrukcja obsługi systemu rezerwacji: INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU REZERWACJI
 2. Kompletne dokumenty należy składać OSOBIŚCIE w godzinach pracy Dziekanatu.
 3. Powyższe terminy są NIEPRZEKRACZALNE!
 4. Wniosek o stypendium Rektora musi zawierać:
  1. potwierdzoną przez Dziekanat pok. 1/12a średnią (dla studentów UJK),
  2. dołączone zaświadczenie o średniej dla studentów z innych uczelni
  3. przyznane punkty za osiągnięcia naukowe (we właściwym instytucie), artystyczne (na WPiA) lub sportowe (w Studium WFiS)
  4. dołączony załącznik 0, 5, 6 i 23
 5. W przypadku składania załączników muszą one być wypełnione w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości, zgodnie ze stanem faktycznym, podpisane przez osobę składającą dane oświadczenie woli

 

!!!! UWAGA !!!!

WSZYSTKIE WYMAGANE DRUKI PROSIMY POBIERAĆ ZE STRONY Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (Dziekanat -> Sprawy socjalne i płatności -> Pliki do pobrania)

Studenci ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej (w formie stypendium lub zapomogi) proszeni są o wprowadzenie nr rachunku bankowego do swojego konta w Wirtualnej Uczelni!!

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY STYPENDIALNE*

Każdy dorosły członek rodziny składa:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2017 (lub w przypadku braku dochodu załącznik nr 10)
 • Zaświadczenie z ZUS o zsumowanej składce zdrowotnej za rok 2017 (lub prawidłowo uzupełniony załącznik nr 9)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 11
 • Zaświadczenie z gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego w roku 2017 (lub w przypadku nieposiadania gospodarstwa – oświadczenie na załączniku nr 15)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 12
 • Dokumenty dotyczące zmian w dochodzie, zaistniałe w roku 2018 do dnia złożenia dokumentów (utrata lub uzyskanie zatrudnienia, zmiana składu rodziny, zarejestrowanie/wyrejestrowanie działalności gospodarczej. itp.)

Student dodatkowo składa:

 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych – załącznik nr 0
 • Wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr 1
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów – załącznik nr 5
 • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – załącznik nr 6
 • Oświadczenie o nr konta bankowego – załącznik nr 23
 • Zaświadczenia ze szkół rodzeństwa uczącego się lub akty urodzenia (oryginały wraz z kopiami), jeśli rodzeństwo nie jest jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym

Jeśli rodzina jest niepełna, należy poświadczyć ten stan:

 • Aktem zgonu członka rodziny (oryginał wraz z kopią)
 • Wyrokiem sądowym i alimentacyjnym (oryginał wraz z kopią)
 • Zaświadczeniem z policji o zaginięciu

 

Dopiero na podstawie w/w dokumentów oraz rozmowy ze studentem pracownik Dziekanatu jest w stanie określić, jakie jeszcze zaświadczenia i załączniki dodatkowo mogą być potrzebne.

Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla studentów wypłacane są od października 2018 roku do czerwca 2019 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2018 r.)

I. STYPENDIUM SOCJALNE

Dochód (netto)

Wysokość stypendium socjalnego

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

0 – 340,99

700 zł

850 zł

341,00 – 550

500 zł

650 zł

550,01 – 760

300 zł

450 zł

760,01 – 1000

200 zł

350 zł

II. WYSOKOŚĆ DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 21 września 2018 r, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2017 r. – 3399 zł.

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   10 września 2018 roku

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla studentów wypłacane są od października 2018 roku do czerwca 2019 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2018 r.)


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Kwota minimalnego stypendium rektora wynosi 600  zł,

Kwota maksymalnego stypendium rektora wynosi  1450 zł

Stypendium I-go stopnia          3 pkt.
Stypendium II-go stopnia          2 pkt.
Stypendium III-go stopnia          1 pkt.

Za sumę punktów z poszczególnych stopni  przyznaje się następujące kwoty stypendium:

Liczba punktów

Kwota stypendium

1 pkt.

600

2 pkt.

750

3 pkt.

900

4  pkt.

1000

5 pkt.

1100

6 pkt.

1150

7 pkt.

1200

8 pkt.

1250

9 pkt.

1300

10 pkt.

1350

11 pkt.

1400

12 pkt.

1450

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   10 września 2018 roku

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

PLIKI DO POBRANIA