Sprawy socjalne

Dziekanat Spraw Socjalnych i Płatności jest otwarty:

dla doktorantów stacjonarnych:
wtorek – czwartek   9.30 – 14.00
piątek   10.00 – 15.00

dla doktorantów niestacjonarnych:
sobota   8.00 – 13.00

W poniedziałek NIECZYNNE – wewnętrzna praca Dziekanatu!


ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.


DECYZJE dotyczące stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego  będą wydawane w dniach 4-8 grudnia 2018 w pokoju 3/8 w godzinach pracy Dziekanatu spraw socjalnych i płatności

za okazaniem legitymacji studenckiej.

Wypłata stypendium może nastąpić WYŁĄCZNIE po odebraniu decyzji osobiście przez studenta.


STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Obowiązującym zarządzeniem, dotyczącym pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019, jest Zarządzenie Rektora Nr 52/2018 z dnia 23.08.2018 wraz z Regulaminem pomocy materialnej.

Terminy składania dokumentów:

 • do stypendium SOCJALNEGO:  18.09.2018 do 06.10.2018; 
 • do stypendium REKTORSKIEGO:  06.10.2018 do 15.10.2018

UWAGA DOKTORANCI

W dniach od 31.10.2018 r. do 10.11.2018 r. będą przyjmowane wnioski dotyczące stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Wnioski należy składać u kierownika studiów doktoranckich.

Pani Profesor Edyta Suliga będzie pełniła dyżur w dniach: 05.11.2018 r. w godzinach od 15:00 do 16:30, oraz 08.11.2018 r. (przesunięty z dnia 09.11.2018 r.) w godzinach od 15:00 do 16:00, w pokoju nr 2/21.

Zarządzenie Nr 60/2018
Załącznik nr 1 – SZCZEGÓŁOWY TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UJK W KIELCACH
Załącznik nr 2 – REGULAMIN SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UJK W KIELCACH
Załącznik nr 3 – W N I O S E K o przyznanie stypendium doktoranckiego
Załącznik nr 4 – W N I O S E K o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
Załącznik nr 5 – KARTA OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
Załącznik nr 6 – KARTA OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH

Kolejne terminy składania dokumentów o stypendium SOCJALNE:

 • 20-31.10.2018 – II termin październikowy
 • 06-17.11.2018 – termin listopadowy
 • 04-15.12.2018 – termin grudniowy
 • 15-26.01.2019 – termin styczniowy
 • 05-16.02.2019 – termin lutowy
 • 05-16.03.2019 – termin marcowy
 • 02-13.04.2019 – termin kwietniowy
 • 07-18.05.2019 – termin majowy
 • 04-15.06.2019 – termin czerwcowy

Dni dyżurów dla doktorantów niestacjonarnych:

 • 06, 13, 20 i 27 października 2018
 • 10 i 17 listopada 2018
 • 8 i 15 grudnia 2018
 • 19 i 26 stycznia 2019
 • 09 i 16 lutego 2019
 • 09 i 16 marca 2019
 • 06 i 13 kwietnia 2019
 • 11 i 18 maja 2019
 • 08 i 15 czerwca 2019

!! WAŻNE INFORMACJE !!

 1. W roku akademickim 2018/2019 obowiązuje system elektronicznej rezerwacji terminu składania wniosków o stypendium SOCJALNE ; instrukcja obsługi systemu rezerwacji: INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU REZERWACJI
 2. Kompletne dokumenty należy składać OSOBIŚCIE w godzinach pracy Dziekanatu.
 3. Powyższe terminy są NIEPRZEKRACZALNE!
 4. Wniosek o stypendium Rektora musi zawierać:
  1. Doktoranci 1 roku:
   – potwierdzoną ilość zdobytych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

   dołączony załącznik 3, 0, 5, 6 i 23
  2. Doktoranci 2 i 3 roku:
   – potwierdzoną średnia i punkty z parametryzacji  przez Dziekanat pok. 1/12a oraz na drugiej stronie wniosku pkt 1 i 2 muszą być wypełnione przez opiekuna naukowego,
   dołączony załącznik 3e, 0, 5, 6 i 23
 5. W przypadku składania załączników muszą one być wypełnione w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości, zgodnie ze stanem faktycznym, podpisane przez osobę składającą dane oświadczenie woli

 !!!! UWAGA !!!!

WSZYSTKIE WYMAGANE DRUKI DOTYCZĄCE STYPENDIÓW DLA DOKTORANTÓW ORAZ USTALENIA SZCZEGÓŁOWE SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE GŁÓWNEJ UJK.

!!!! UWAGA !!!!

Doktoranci ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej (w formie stypendium lub zapomogi) proszeni są o wprowadzenie nr rachunku bankowego do swojego konta w Wirtualnej Uczelni!!

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY STYPENDIALNE*

Każdy dorosły członek rodziny składa:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2017 (lub w przypadku braku dochodu załącznik nr 10)
 • Zaświadczenie z ZUS o zsumowanej składce zdrowotnej za rok 2017 (lub prawidłowo uzupełniony załącznik nr 9)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 11
 • Zaświadczenie z gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego w roku 2017 (lub w przypadku nieposiadania gospodarstwa – oświadczenie na załączniku nr 15)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 12
 • Dokumenty dotyczące zmian w dochodzie, zaistniałe w roku 2018 do dnia złożenia dokumentów (utrata lub uzyskanie zatrudnienia, zmiana składu rodziny, zarejestrowanie/wyrejestrowanie działalności gospodarczej. itp.)

Doktorant dodatkowo składa:

 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych – załącznik nr 0
 • Wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr 1
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów – załącznik nr 5
 • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – załącznik nr 6
 • Oświadczenie o nr konta bankowego – załącznik nr 23
 • Zaświadczenia ze szkół rodzeństwa uczącego się lub akty urodzenia (oryginały wraz z kopiami), jeśli rodzeństwo nie jest jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym

Jeśli rodzina jest niepełna, należy poświadczyć ten stan:

 • Aktem zgonu członka rodziny (oryginał wraz z kopią)
 • Wyrokiem sądowym i alimentacyjnym (oryginał wraz z kopią)
 • Zaświadczeniem z policji o zaginięciu

 

Dopiero na podstawie w/w dokumentów oraz rozmowy z doktorantem pracownik Dziekanatu jest w stanie określić, jakie jeszcze zaświadczenia i załączniki dodatkowo mogą być potrzebne.