Harmonogram prac

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KASZTAŁCENIA
NA ROK AKADEMICKI 2015/16

 

data Opis działań
Wrzesień – Październik 2015 Posiedzenie Komisji, przygotowanie planu pracy  na nowy rok akademicki.
Opiniowanie planów i organizacji studiów na rok akademicki 2015/16
Listopad 2015     – Luty 1016 Bieżąca praca komisji wynikająca z  zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
Marzec 2016 Podsumowanie zimowej sesji egzaminacyjnej.
Ocena wewnętrzna na Wydziale. Wdrażanie ewentualnych działań naprawczych wynikających z przeprowadzonej przez UKJK oceny wewnętrznej.
Organizacja Dnia Jakości Kształcenia na Wydziale
Kwiecień 2016 Ocena wewnętrzna na Wydziale – ciąg dalszy. Omówienie ankietyzacji studentów.
Maj 2016 Analiza oceny wewnętrznej przeprowadzonej na Wydziale.
Opracowanie działań naprawczych wynikających z przeprowadzonej oceny wewnętrznej.
Przygotowanie  raportu końcowego do Dziekana i Rady Wydziału
Czerwiec – Lipiec 2016 Przyjęcie rocznych  sprawozdań  KZPK
Przygotowanie sprawozdania z działalności WKJK w roku akademickim 2015/16.
Wrzesień 2016 Opiniowanie planów i organizacji studiów na rok akademicki 2016/17

 

Praca ciągła

 

 • Mobilizowanie studentów do zwiększonego udziału w ankietyzacji, promowanie akcji ankietyzacji wśród społeczności akademickiej.
 • Analiza bieżących problemów w zakresie zapewniania jakości kształcenia w poszczególnych jednostkach
 • Monitorowanie realizowania
 • Analiza weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na poziomie Instytutów
 • Podejmowanie działań interwencyjnych w celu podnoszenia jakości kształcenia.
 • Mobilizowanie i motywowanie studentów i pracowników do angażowania się w budowanie systemu jakości i kultury jakości.

 

 

Rok akademicki 2014/2015

I.          HARMONOHRAM PRAC Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Wrzesień

 • Omówienie harmonogramu prac i głównych zadań WKdsJK w oparciu o program naprawczy. Opracowanie procedur wewnętrznych.

Październik

 • Opiniowanie i wnioskowanie zmian w programach i planach kształcenia na poszczególnych kierunkach, na rok 2014/2015.

Marzec

 • Analizowanie i upublicznienie wyników z ankietyzacji wydziałowej (ocena dydaktyczna pracowników), weryfikacja założonych efektów kształcenia.
 • Bieżące nadzorowanie wdrażania procedur ogólnouczelnianych i rekomendacji uzyskanych od UZJK – praca całoroczna.

Czerwiec -lipiec

 • Przygotowanie raportu samooceny i planu działań naprawczych z zakresu jakości kształcenia.

 II.        HARMONOHRAM PRAC Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Październik

 • omówienie harmonogramu prac WZJK
 • rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez KZPK w zakresie zapewniania jakości kształcenia

Listopad

 • Opiniowanie i weryfikowanie programów kształcenia (kart przedmiotu) w oparciu o obowiązujące aktualnie procedury.
 • Monitorowanie obsady kadrowej na zajęcia dydaktyczne w tym osób pracujących na umowę zlecenie.

Maj

 • Opiniowanie planów i organizacji zajęć dla poszczególnych kierunków na nowy rok akademicki.

Czerwiec-lipiec

 • Monitorowanie procesu dyplomowania, opiniowanie metod oceny osiągania założonych efektów kształcenia.
 • Monitorowanie jakości obsługi administracyjnej zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Monitorowanie opinii pracodawców w zakresie przygotowania do pracy zawodowej z perspektywy realizowanych praktyk zawodowych.

 III.      Harmonogram prac Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

Lipiec-wrzesień

Przeprowadzenie wewnętrznej oceny stanu wyjściowego według wytycznych Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 • Przygotowywanie i koordynowanie wydziałowych badań ankietowych – prace całoroczna

Lipiec-wrzesień

 • Sporządzenie raportu z uzyskanych wyników badań ankietowych.
 • Publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na Wydziale.
 • Monitorowanie wprowadzania rekomendacji Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w celu poprawy jakości kształcenia na wydziale – praca całoroczna

Maj-czerwiec

 • Opiniowanie programów kształcenia zgodnie z KRK.

Lipiec

 • Opiniowanie metod oceny osiągania założonych efektów kształcenia.
 • Monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń na Wydziale.

Wrzesień-październik

 • Monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej.

 

Rok akademicki 2013/2014

I HARMONOGRAM PRAC Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 1. Przygotowanie raportu samooceny instytucjonalnej do Polskiej Komisji Akredytacyjnej, udział w wizytacji Zespołu oceniającego PKA –  wrzesień, październik. 
 2. Wdrażanie procedur opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia –  zapoznanie członków zespołu z procedurami –  listopad
 3. Bieżące wnioskowanie zmian w programach kształcenia zgłoszonych przez Kierunkowe Zespoły ds. Programów Kształcenia oraz wnioskowanie zmian w programach kształcenia  na wniosek pracodawców, studentów lub absolwentów, do realizacji w kolejnym roku akademickim – kwiecień, maj 
 4. Przeprowadzenie samooceny działalności WKJK, opracowanie programu naprawczego. Przedstawienie wyników samooceny Radzie Wydziału i Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia – czerwiec, lipiec
 5. Upublicznienie wyników samooceny i programu naprawczego na stronie Wydziału. – lipiec.

II  Harmonogram prac Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 

 1. Udział w przygotowaniu wniosku samooceny instytucjonalnej do Polskiej Komisji Akredytacyjnej, udział w wizytacji Zespołu oceniającego PKA –  wrzesień, październik 
 2. Opracowanie dokumentacji w zakresie zapewnienia jakości kształcenia specyficznej dla Wydziału w zależności od zgłaszanych problemów i samodzielnie rozpoznanych  deficytów – prace bieżące 
 3. Opiniowanie harmonogramów i organizacji zajęć na poszczególnych kierunkach – maj, czerwiec 
 4. Opiniowanie programów kształcenia, maj, czerwiec 
 5. monitorowanie obsady kadrowej zajęć dydaktycznych – maj czerwiec, – prace bieżące 
 6. monitorowanie procesu dyplomowania – czerwiec, lipiec 
 7. Opracowanie rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale w oparciu o raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia i stanu wyjściowego w kolejnym roku akademickim w oparciu o uzyskane wyniki samooceny na poszczególnych kierunkach kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu lipiec.

 III Harmonogram prac Wydziałowego  Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

 1. Przeprowadzenie wewnętrznej oceny stanu wyjściowego według wytycznych Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia –  lipiec, wrzesień 2014
 2. Przygotowywanie i koordynowanie wydziałowych badań ankietowych – prace bieżące
 3. Sporządzenie raportu z uzyskanych wyników badań ankietowych – lipiec, wrzesień
 4. Monitorowanie wprowadzania rekomendacji Uczelnianego Zespołu ds.Jakości Kształcenia w celu poprawy jakości kształcenia na wydziale – prace bieżące
 5.  Publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na Wydziale   – lipiec, wrzesień
 6. Opiniowanie programów kształcenia zgodnie z KRK – maj, czerwiec,  prace bieżące
 7. Opiniowanie metod oceny osiągania założonych efektów kształcenia – marzec, lipiec 
 8. Monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej –  wrzesień, październik
 9. Monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń na

Wydziale – prace bieżące, marzec, lipiec

Harmonogram prac przygotowano zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia