SIMED

Projekt pn.: „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach” nr POWR.05.03.00-00-0061/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Cele i założenia projektu

 

 1. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie programu rozwojowego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.
 2. Osiągnięcie celu szczegółowego PO WER nastąpi poprzez realizację programu rozwojowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu  w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej, obejmującego wsparcie infrastruktury, podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej oraz kształcenie studentów z wykorzystaniem technik symulacji.
 3. Projekt skierowany jest do 240 (234K/6M) studentów/ek kierunku pielęgniarstwo i położnictwo Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz 15 (12K/3M) osób z kadry naukowo-dydaktycznej i technicznej.
 4. Projekt obejmuje następujące zadania:
  1. Opracowanie programu rozwojowego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK;
  2. Prace adaptacyjno-remontowe sal MCSM;
  3. Wyposażenie sali opieki pielęgniarskiej wraz z pomieszczeniem kontrolnym –  sala wysokiej wierności;
  4. Wyposażenie sali egzaminacyjnej OSCE pielęgniarstwo;
  5. Wyposażanie sali porodowej wysokiej wierności wraz z pomieszczeniem kontrolnym położnictwo;
  6. Wyposażenie sali egzaminacyjnej OSCE położnictwo;
  7. Wyposażenie sali symulacji z zakresu ALS;
  8. Wyposażenie sali symulacji z zakresu BLS;
  9. Wyposażenie sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich;
  10. Wyposażenie sali ćwiczeń umiejętności technicznych;
  11. Wyposażenie sali umiejętności położniczych;
  12. Rozwój potencjału dydaktycznego MCSM;
  13. Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych;
  14. Program standaryzowanych pacjentów;
  15. Współpraca międzyuczelniana.

Realizacja projektu pozwoli na powiększenie bazy dydaktycznej Uniwersytety Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu przy ul. IX Wieków Kielc 19, w zakresie symulacji medycznej poprzez utworzenie 11 sal symulacyjnych przeznaczonych dla kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt symulacyjny.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2018-31.12.2020

Wartość projektu: 4 199 439,47 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 84,28%: 3 539 287,58 zł