Wyniki rekrutacji „OPERACJA – STAŻ!” na kierunkach Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia w roku akademickim 2017/2018

W dniu 21.05.18. r. odbyło się posiedzenie członków Komisji ds. Rekrutacji w sprawie zakwalifikowania Uczestników do Projektu pn.: „OPERACJA – STAŻ!”.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji powołani przez Prorektor ds. Rozwoju i Finansów
w składzie:

  • mgr Elżbieta Zawierucha – Przewodniczący Komisji (Kierownik Projektu) oraz Członek Komisji – Opiekun stażu na kierunku Pielęgniarstwo;
  • dr Beata Szpak – Członek Komisji – Opiekun stażu na kierunku Położnictwo;
  • dr Justyna Pogorzelska – Członek Komisji – Opiekun stażu na kierunku Fizjoterapia;
  • mgr Paulina Zięba – Sekretarz Komisji (specjalista ds. dokumentacji).

Zadaniem Komisji była weryfikacja złożonych przez kandydatów do Projektu dokumentów zgłoszeniowych, dokonanie ich oceny punktowej według poszczególnych, określonych w Regulaminie Projektu kryteriów rekrutacji oraz na tej podstawie utworzenie listy zakwalifikowanych do udziału
w Projekcie osób wraz z listą rezerwową, w przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc stażowych.

Na wstępie obrad przedstawiona została przez Przewodniczącą Komisji liczba miejsc stażowych dostępnych dla studentów/ek danego kierunku (tj.: na pielęgniarstwie 30 miejsc stażowych, na położnictwie 15 miejsc stażowych, na fizjoterapii 20 miejsc stażowych) oraz przypomniała regulamin ich przyznawania.

Członkowie Komisji dokonali oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Kryteria ustalone w Regulaminie Projektu obejmowały przyznanie punktacji w następujących obszarach:

Lp Kryterium rekrutacji Źródło weryfikacji Liczba punktów
1 Średnia ocen z I i II roku studiów Zaświadczenie z Dziekanatu/Instytutu liczba punktów = wysokość średniej
2 Działalność w kołach naukowych Zaświadczenie opiekuna koła naukowego 0,5 pkt – w przypadku działalności w jednym kole

1 pkt – w przypadku działalności w co najmniej dwóch kołach

3 Działalność w organizacjach studenckich innych niż koło naukowe Zaświadczenie organizatora 0,5 pkt – w przypadku działalności w jednej organizacji

1 pkt – w przypadku działalności w co najmniej dwóch organizacjach

4 Działalność w organizacjach o charakterze wolontaryjnym/ charytatywnym Zaświadczenie organizatora 0,5 pkt – w przypadku działalności w jednej organizacji

1 pkt – w przypadku działalności w co najmniej dwóch organizacjach

5 Dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów Umowa/ porozumienie/ zaświadczenie 0,5 pkt – w przypadku działalności w jednej dodatkowej praktyce

1 pkt – w przypadku działalności w co najmniej dwóch dodatkowych praktykach

6 Udział w konkursach/ zawodach o charakterze naukowym/edukacyjnym Dyplom/ zaświadczenie organizatora 0,5 pkt – w przypadku działalności w jednym konkursie/zawodach

1 pkt – w przypadku działalności w co najmniej dwóch konkursach/zawodach

7 Poziom znajomości języka obcego

– ocena z uczelnianego egzaminu językowego

Certyfikat/ karta zaliczeniowa/ ksero z indeksu 0 pkt – ocena niedostateczna lub brak oceny

0,5 pkt – ocena dostateczna

1 pkt – ocena dobra

1,5 pkt – ocena bardzo dobra

8 Niepełnosprawność Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 2 pkt – posiadanie orzeczenia

Do dnia 14.05.2018 r. do Biura Projektu wpłynęła następująca liczba formularzy zgłoszeniowych:

  • 37 z kierunku Pielęgniarstwo,
  • 28 z kierunku Położnictwo,
  • 28 z kierunku Fizjoterapia.

Komisja dokonała stosownej oceny punktowej za przewidziane w Regulaminie Projektu kryteria rekrutacji, na każdym z wyżej wymienionych kierunków.

Wyniki:

Pielęgniarstwo
Położnictwo
Fizjoterapia

Do pobrania:

Regulamin Projektu Operacja- Staż

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy – Realizator Stażu

Informacja o naborze dla Realizatora Stażu

Umowa trójstronna dotycząca realizacji staży

Dziennik stażu

Lista placówek wybranych do projektu

Oświadczenie ZUS Stażysty

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów komunikacji miejskiej

Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania